Tüzük

GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ

 

 

BÖLÜM 1    : Derneğin Adı, Merkezi, Amacı

 

Madde 1           : Derneğin Adı: Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri Ve Teknisyenleri Derneği

Madde 2           : Derneğin Merkezi: Mustafa Kemal Mah. 2126. Sokak No: 6/9 Kolbay İş Merkezi C     

                                                          Blok Çankaya/Ankara

Madde 3           : Derneğin Amacı - Çalışma Konuları

 

Derneğin amacı: gastrointestinal yardımcıları (Endoskopi Hemşiresi, endoskopi Teknisyeni) kavramını ortaya koymak  ve bunun geliştirilmesini sağlamaktır.

            Dernek bu amacı gerçekleştirmek için aşağıda gösterilen faaliyetlerde bulunur.

 

 1. Eğitim faaliyetleri; Seminer, toplantı, kurs v.b.
 2. Endoskopi ile ile ilgili dernek, sosyal kurumlar ve sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 3. Endoskopi hemşirelerini ve teknisyenlerini toplantılarda temsil etmek.
 4. Üyelerini dünyadaki yeni gelişmelerden haberdar etmek için yazılı yayın yapmak.
 5. Mesleğin standartlarını tespit etmek ve tüm kurumlarda bu standartların uygulanabilir hale getirilmesi için eğitim yapmak.
 6. Endoskopi konusunda araştırmalar yapmak.

 

 

BÖLÜM II   : Üyelik, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

 

Üye Olma Koşulları: Derneğe üye olabilmek için şu koşullar aranır.

 

ASİL ÜYELİK KOŞULLARI

 

Madde 4           : Derneğe asil üye olabilmek için

 

 1. Genel Şartlar
 2. 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olmak,
 3. Dernekler kanunu ve diğer kanunlarda derneklere üye olması yasaklanmış olmamak,
 4. Dernekler kanunu ve diğer kanunlarda göre üyelik için önceden izin alınması gereken hallerde izni alınmış olmak (bu müsaadeyi başvurularına beklemek)
 5. Özel Koşullar
 6. Asgari hemşire ve sağlık teknisyeni ünvanına sahip olmak.
 7. Gastrointestinal endoskopi ünitelerinde en az 1 yıl çalışıyor olmak.

 

Durumları (a) fıkrasındaki genel ve özel şartlara uygun olanlar yönetim kurulu kararı ile asil üye olurlar.

Yönetim kurulu üyelik için başvuruları en geç 30 (otuz) gün içinde, kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlarlar ve sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurur.

 

 

 

 

 

Onursal Başkanlık:

Dernek Başkanlığı yapmış olup, genel kurul üyeleri arasından  Yönetim Kurulu’nun  önerisi ile Genel Kurul tarafından seçilir.  Oy hakları olup, aidat ödemezler.

 

Madde 5        :   Derneğe onursal üye olmak için dernek çalışmalarının belirgin biçimde destekleyen, ilgi ve desteği ile dernek çalışmalaraını güçlendirip amacı gerçekleştirmede olağanüstü katkıları olanlar ve derneğe maddi katkıları bulunanlar Genel Kurul kararı ve kendi oyları ile onursal üyeliğe alınırlar.           

 

 

Üyelerin Hak ve Görevleri

Madde 6           : Her üye derneğin amacını gerçekleştirmek için, Genel Kurul toplantılarına katılır, yönetim kurulu kararları ile kendisine verilen ve kanunlara aykırı olmayan görevleri yapar.

 

            Üyeler eşit haklara sahiptirler, hiçbir üye ayrıcalıklı değildir.

 

            Asil üyeler yıllık 100.00 TL. (Yüz) aidat öderler.

 

Üyeliğin Sona Ermesi

 

Madde  7          :

 

 1. Üyelikten Çıkma: Her üye yazılı olarak istifa edebilir. Hiçbir üye dernekte kalmaya zorlanamaz.

 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,           

                  2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

                  3-Yazılı ihtarlara rağmen dernek  aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

 

 1. Üyelikten Çıkarma: Derneğe üye olma şartlarının kaybedilmesi veya Dernek Tüzüğüne aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde , üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir.

 

 

 

 

 

BÖLÜM III      Derneğin Organları ve Görevleri

 

Madde  8         : Derneğin Organları

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu
 • Komisyonlardan oluşur.

 

Dernek başka organlar da kurabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

 

 

 

GENEL KURUL

 

Genel Kurulunun Teşkili

 

Madde 9           : Genel Kurul, aidatını ödemiş asil üyelerden oluşur.

 

Genel Kurul Toplantıları

 

Madde  10        : Genel Kurul

 

 1. Genel Kurul 2 (iki) yılda bir en geç Kasım ayı sonuna kadar Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Ulusal Kongrenin yapıldığı yerde veya Derneğimizin Yönetim Kurulu kararıyla Bölge Toplantısının yapıldığı yerde, eğer bu aylarda ulusal kongre veya bölge toplantısı yapılmıyor ise; Ankara da Yönetim Kurulunun belirleyeceği yer,gün ve saatte Olağan olarak toplanır.
 2. Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Olağanüstü toplanır.

 

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

 

Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinde oluşan beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

 

Çağrı Usulü

 

Madde 11          : Yönetim Kurulu, Denek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi toplantı duyurusunun ne şekilde yapılacağı Yönetim Kurulu tarafından alınacak olan kararla  belirlenmek  suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

 

            Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantının gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.

 

            Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı duyurusunun ne şekilde yapılacağı ile ligili Yönetim Kurulu tarafından alınmış olan  karara göre üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

 

            Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

 

            Genel Kurul toplantıları bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri

 

Madde 12          : Genel Kurul toplantıları, dernek üyelerinin en çok katılabileceği yönetim kurulun uygun gördüğü bir yerde yapılır.

 

Toplantı Yeter Sayısı

 

Madde 13          : Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

 

            İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulunun iki katından az olamaz.

 

Toplantının Yapılış Usulü

 

Madde 14          :

 1. Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
 2. Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
 3. Maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden bir tarafından açılır.
 4. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.
 5. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki katip seçilir.
 6. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir.
 7. Toplantı salonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

 

 

Oylama

 

Madde 15          :

 1. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.
 2. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
 3. Oylamalar, Genel Kurul aksine karar vermedikçe açık, ancak yönetim ve denetleme kurulları seçimi gizli oyla yapılır.
 4. Kararlar, oylamaya katılanların yarısından bir fazlası ile alınır.

 

 

Toplantıda Görüşülecek Konular

 

Madde 16          : Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

 

Genel Kurul Yetki Ve Görevleri

 

Madde 17          : Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 

 • Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesinin Genel Kurulda görüşülebilmesi için, tüzük değişikliği yapılmasının gündemde bulunması veya Genel Kurulda bulunan en az beş üyenin birlikte değişiklik yapılmasının gündeme alınmasını teklif etmesi ve bu teklifin kabulü zorunludur. Tüzükte yapılacak değişiklikler, Genel Kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabulü ile gerçekleşebilir.
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 • Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 • Derneğin feshedilmesi,
 • Yönetim kurulunca fahri üyeliklere önerilen adayların durumunun incelenip karar bağlanması,
 • Mevzuatta belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

Madde 18          : Yönetim Kurulu 7 (yedi) asil ve 7 Yedek olmak üzere Genel Kurul yoluyla ve gizli oyla seçilerek kurulur. Asil üyelikte boşalma olursa oy sırasına göre yedek üyeler çağrılarak eksik tamamlanır. Asil üyeler kendi aralarında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapar.

 

 1. Başkan
 2. Başkan Yardımcısı
 3. Genel Sekreter
 4. Sayman
 5. Asil Üyeler

 

Toplanma Zamanı ve Usulü

 

Madde 19          : Yönetim Kurulu, en geç 2 (iki) ayda bir defa, gerekirse daha sık olarak, en az 5 (beş)  üyenin katılması ile toplanır. Üç toplantıya özür bildirmeksizin katılmayan üye istifa etmiş sayılabilir. Asil üyeliklerde çeşitli nedenlerle boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin, en çok oy alandan başlayarak çağrılması zorunludur.

 

            Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra, beşten aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakim duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

Komisyonlar ihtiyaca göre yeterli üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri, yönetim kurulu üyelerinden olacağı gibi, derneğin düğer asil üyelerinden de olabilir.

 

Bu komisyonlarda gerektiğinde meslekten olmayan, fakat mesleğe yardım etmek isteyen uzman kimselerden de yararlanılabilir.

 

Komisyonlara Genel Kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Madde 20          : Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. 

 

 • Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek,
 • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 • Dernek şubelerinin açılmasına karar ve şube kurucularına yetki vermek,
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri zamanında yapmak ve gelecek döneme ait çalışma planı ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 • Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on beş gün içinde mahallin amirliğine bildirmek,
 • Genel Kurulun karara bağlandığı hususları yerine getirmek üzere gerekli komisyonları kurmak ve çalışmalarını sağlamak,
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri ve yetkileri kullanmak.

 

 

 

 

 

 

 

DENETLEME KURULUNUN OLUŞTURULMASI

 

Madde 21          :

 1. Kuruluşu: Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere, denetleme kurulunda görev almaları dernekler kanununda yasaklanmış olan üyeler arasında Genel Kurulca seçilir.
 2. Görevleri: Denetleme Kurulu altı ay geçmeyen aralıklarla, Derneğin işlemlerini, defterlerinin, hesaplarını ve faaliyetlerini denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Genel Kurul, Denetleme Kurulu raporunu göz önünde tutarak Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesine karar verir.

 

KOMİSYONLAR

 

Madde 22          : Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için kurulun aldığı karar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından aşağıda belirtilen komisyonlar kurulabilir.

 

 • Eğitim Komisyonu
 • Araştırma Komisyonu
 • Üyelik Komisyonu
 • Yayın Komisyonu
 • Sosyal Komisyon

 

 

 

Organlara Seçilen İdareye Bildirilmesi

 

Madde 23          : Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim Kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

 

 

BÖLÜM IV 

 

Şubelerin Kuruluşu

 

Madde 24          : Gastroenteroloji Hemşireleri Derneği, Yönetim Kurulu kararı ile illerde şube açılabilir. Bu amaçlarla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az  3 (üç) kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile müracaat yapılır.

 

            Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az 6 (altı) aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

 

Şubelerin Organları

 

Madde 25          : Her şubede,

 

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu

 

oluşturulması zorunludur.

 

Şubelerin Genel Kurulları

 

Madde 26          : Dernek Şubeleri hakkında da Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, Şube Genel Kurul toplantısına ait ilan, gazete ile yapılacağı gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak sureti ile yapılabilir. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını merkez Genel Kurulu toplantısından en az 15 (on beş) gün önce bitirmek zorundadır.

 

Aşağıdaki konular Şube Genel Kurullarından görüşülerek karara bağlanır.

 1. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarının okunması
 2. Yönetim Kurulunun ibrası
 3. Gelecek dönem bütçesinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek onaylanması
 4. Şubenin feshi
 5. Mevzuaatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması gereken diğer görevlerin yapılması.

 

Şubelerin Yönetim Kurulu

 

Madde 27          : Şube Yönetim Kurulu beş asil, beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca gizli oyla seçilir.

 

            Görevleri;

 1. Dernek, Dernek Şubesi temsil etmek ve temsil için kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve şubenin gelecek döneme ilişkin bütçesini hazırlayarak Şube Genel Kuruluna sunmak,
 3. Dernek Tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği işleri ve yetkileri kullanmak.

 

Şube Denetim Kurulu

 

Madde 28          : Şube Denetim Kurulu 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Denetlemesini Dernek tüzüğünde gösterilen usul ve esaslara göre yapar ve sonuçları bir rapor halinde Şube Genel Kuruluna sunar.

 

Madde 29          : Şubelerin Genel Kurulda temsili Şube Genel Kurullarınca seçilecek delegeler vasıtasıyla olur. Her şube 20 (yirmi)  üyeye bir delege olarak temsil edilebilir.

 

BÖLÜM V    Yasak ve izne Bağlı Faaliyetler

 

Yasak Faaliyetler

 

Madde 30          : Dernek bu tüzükte gösterilen amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları ve biçimleri dışında ve özellikle Dernekler Kanunun üçüncü kısmında yazılı olan yasak faaliyetlerde bulamaz.

 

İzinle Kurulacak Tesisler

 

Madde 31          : Bu tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, Dernekler Kanunun 41. Maddesinde sayılan tesislerin kurulması ve işletilmesi için ilgili merciden izin alınması zorunludur.

 

 

 

 

 

Yabancı Dernek ve Kuruluşlarla İlişki

 

Madde 32          : Dernek uluslar arası ilgili derneklere üye olabilir. Dernek bu kuruluşlarla olan ilişkilerini Dernekler Kanunun 11, 12, ve 43. Maddelerinde belirtilen esaslara göre yürütülür.

 

            Milletler arası Hemşireler Birliği'ne aidat ve diğer katılma paylarının gönderilmesi, yetkili mercilerden izin alınmasına bağlıdır.

 

Bildiri Yayınlanması

 

Madde 33          : Bildiri, beyanname veya benzeri yayınların, yayınlanıp dağıtılmasında Dernekler Kanunun 44. Maddesi hükmüne aynen uyulması zorunludur.

 

 

BÖLÜM VI  Derneğin Feshi

 

Genel Kurul Kararı ile Fesih

 

Madde 34          : Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde 11. Madde gereğince üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Fesih kararının, toplantıda bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

 

            Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

 

Tasfiye

 

Madde 35          : Derneğin Genel Kurul kararı ile feshi halinde veya kendiliğinden dağıtılmış sayılması durumunda, mevcut para, mal ve hakları, feshe karar verilen Genel Kurulda tespit edilecek bir hayır kurumuna devredilir.

            Derneğin tüzel kişiliğinin sair şekillerle sona ermesi halinde tasfiye Dernekler Kanunu hükümlerine göre yapılır.

 

Defter ve Kayıtlar

 

Madde 36          : Dernekte,

 

 • Üye Kayıt Defteri
 • Karar Defteri
 • Gelen Ve Giden Evrak Defteri
 • Gelir Ve Gider Defteri
 • Bütçe, Kesin Hesap Ve Bilanço Defteri
 • Demirbaş Defteri

 

dernekler konusundaki esaslar dairesinde tutulur.

Defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

 

 

 

 

 

Gelir Giderlerde Usul

 

Madde 37          : Dernek gelirleri, dernekleri, dernekler kanunun 63. Maddesinde belirtilen şekil ve şartlara "alındı belgesi" ile toplamı ve giderler "harcama belgesi" ile yapılır.

 

            Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlardaki daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

 

Madde 38          : Derneğin parası, milli bir bankada açtırılan dernek hesabında muhafaza edilir.

            Veznedar, günlük ihtiyaçları karşılamak üzere kasada dernekler kanunun öngördüğü ölçüde nakit bulundurulabilir.

            Sarf edilmek üzere bankadan para çekilmesi çift imza ile mümkündür. Birinci imza yetkisi Başkan veya Başkan Yardımcısı veya Genel Sekretere, ikinci imza yetkisi ise sayman veya veznedara aittir.

 

            İmzaya yetkili olanların imza örnekleri ve dernekçe hazırlanan imza sirküleri bankaya bildirilir.

            Yönetim kurulu, derneğin mal ve parasının yerinde kullanılmasından sorumludur.

            Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmez.

            Hükümet komiserine ödenecek ücret, Genel Kurul toplantısından en az iki gün önce maliye veznesine yatırılır.

 

 

 

BÖLÜM VII         

 

 

Çeşitli Hükümler

 

Taşınmaz Mal Edinme

 

Madde 39          : Dernek, ikametgahı ile amaç ve faaliyet için gerekli olanın dışında taşınmaz mala sahip olamaz.

            Bağış veya vasiyet yolu ile intikal eden taşınmazlar, dernekler kanunu hükümlerine göre belirtilen süre içinde paraya çevrilir.

 

Bazı Görevler İçin Personel İstihdamı

 

Madde 40          : Dernekte, genel sekreterin sorumluluğu altında yazı işleri ile saymanın sorumluluğu altında muhasebe işleri, yönetim kurulunun kararı ile dernek üyesi olmayanlara ücretli yaptırılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurucular Kurulu

1-Nuray Karagülle T.C. Vatandaşı Hemşire
Mürsel Uluç Mah. Tur Koop. Sit. D/311 Dikmen Ankara

2-Şennur Berber T.C. Vatandaşı Hemşire
Kamil Ocak Mah. Yücal Sok. No: 6/5 Keçiören Ankara

3-Mehtap Özdoğan T.C. Vatandaşı Hemşire
5. Cad. 42/10 Demetevler Ankara

4-Kıymet Yıldırım T.C. Vatandaşı Hemşire
Basın-İş 18. Blok No: Batıkent Ankara

5-Fatma Ayvaz T.C. Vatandaşı Hemşire
Pınarbaşı Ünal Sok. 72/15 Keçiören – Ankara

6-Hatice Duman T.C. Vatandaşı Hemşire
Aydınlar Mah İğde Sok. İğde Apt. 16/10 Dikmen Ankara

7-Ruhiye Sert T.C. Vatandaşı Hemşire
Azak sok Azak Apt. 8/11 İncesu -Ankara

8-Gülnur Şanöver T.C. Vatandaşı Hemşire
7. Cad. Haliloğulları Apt. Yeşilevler Ankara

9- Birsen Temel T.C. Vatandaşı Hemşire
Bağlar Sok 19/5 Abidinpaşa -Ankara

Geçici Madde 1 : Gastrointestinal Endoskopi Hemşireleri ve Teknisyenleri Derneği geçici yönetim kurulu listesi aşağıdaki gibidir.

1- Başkan : Nuray Karagülle
2- Başkan Yardımcısı : Şennur Berber
3- Genel Sekreter : Fatma Ayvaz
4- Muhasip Üye : Mehtap Özdoğan
5- Üye : Gülnur Şanöver